پشیک

دشتی سروده ها

سه‌شنبه 21 تیر‌ماه سال 1390 ساعت 08:09 ق.ظ

پهلوی گویشی سه


سرت تی چش مو تاکت کردن امشو

serat ti chesh mo taket kerden omshow

مو ات کشتن هلاکت کردن امشو

mo et koshten helaket kerden omshow

کشنگی هم میگن که حدی اش هن

keshangi ham migan ke haddi esh hen

تو صافی چول پاکت کردن امشو

to safy chule paket kerden omshow


برگردان: 


سرت را جلوی چشمان من برهنه کرده ای امشب


مرا کشته ای و هلاک کرده ای


قشنگی هم میگویند که حد و اندازه ای دارد


تو دیگر حسابی شورش را درآورده ای.