پشیک

دشتی سروده ها

سه‌شنبه 8 شهریور‌ماه سال 1390 ساعت 07:43 ب.ظ

آخرش کار خوتت که شی دلم

ئی چشا چش نی خُرنگ تشی ین


عاشکی کارشن و دلکشی ین


تو ئی دنیا همه ی دلخوشی ین

                                          آخرش کار خوتت که شی دلم

ichesha chesh ni khoronge teshiyen


asheki karesheno delkeshiyen


tu idonya hemeye delkheshiyen


akhoresh kare khotet ke shey delom

برگردان:

این چشمها چشم نیست اخگر آتش است


کارش عاشقی ست و دلدادگی


در این دنیا همه ی دلخوشی است


سرانجام کار خودت را با دلم کردی

***


تا تو اُم دی اسمم از یاد مو رفت


مث کدیما دل آواد مو رفت


هرچیم بی همه دم باد مو رفت

                                         آخرش کار خوتت که شی دلم

ta to om di esmom az yade mo raft


mes kedima dele abade mo raft


harchiyam bi heme dom bade mo raft


akhoresh kare khotet ke shey delom

برگردان:

تا تو را دیدم نامم از یاد من رفت


مانند دوران قدیم دل آباد من رفت


هرچه هم بود همه بر باد من رفت


سرانجام کار خودت را با دلم کردی

***


گُل سرخی به جمه ت که اِت زتن


میناتم فرک وسط که اِت زتن


تش جونم اِت نزت که اِت زتن

                                        آخرش کار خوتت که شی دلم

gole sorkhi be jumat ke etzeten


minatam farke wesat ke et zeten


teshe junom et nezat ke et zeten


akhoresh kare khotet ke shey delom

برگردان:

گل سرخی به پیراهنت که زده ای


موهایت را هم فرق وسط که انداخته ای


آتش به جانم نزدی که زده ای


سرانجام کار خودت را با دلم کردی

***


برمات اِت تیز مث خنجر کردن


چشات اِت سیرمه زتن تر کردن


روسری نازکی اِت سر کردن

                                      آخرش کار خوتت که شی دلم

bormatet tiz mese khanjar kerden


cheshatet sirme zeten tar kerden


ruseri nazoki et sar kerden


akhoresh kare khotet ke shey delom

برگردان:

ابروهایت را مانند خنجر تیز کرده ای


چشمانت را سرمه کشیده و خیس کرده ای


چارقد نازکی به سر انداخته ای


سرانجام کار خودت را با دلم کردی

***


مو می وونی ریتو هل ول میکنی


تو دلم یه سیزنی کل میکنی


همه تو فکر مو پل پل میکنی

                                     آخرش کار خوتت که شی دلم

mo miwuni rito hel wal mikoni


tu delom ye sizeni kal mikoni


heme tu fekre mo pal pal mikoni


akhoresh kare khotet ke shey delom

برگردان:

مرا می بینی و رویت را به آنطرف برمیگردانی


توی دلم یک سوزن فرو میکنی


همه اش در فکر من غلت میزنی


سرانجام کار خودت را با دلم کردی

***


هر بلایی اِتمزی سرم تووُ


از تو هر فکر دیگه درم تووُ


هرچی دردلی تو باورم تووُ

                                   آخرش کار خوتت که شی دلم

har belaee et mezi serom towo


az tu har fekre dige derom towo


harchi dardeli tu bawerom towo


akhoresh kare khotet ke shey delom

برگردان:

هر بلایی که میخاستی بر سرم آوردی


مرا از توی هر فکر دیگر درآوردی


هرچه غصه و درد دل در باورم آوردی


سرانجام کار خودت را با دلم کردی

***


تو بشی سوینی افتو نمی تم


شو خیالت بسمن خو نمی تم


چش توم بشت دیگه شو نمی تم

                                    آخرش کار خوتت که شی دلم

to beshi suweini aftow nemitom


show khialet besomen khow nemitom


cheshe tom beshet dige show nemitom


akhoresh kare khotet ke shey delom

برگردان:

تو که باشی صبح ، آفتاب نمیخاهم


شب، خیالت برای من کافی ست و خاب نمیخاهم


چشم تو را داشته باشم دیگر شب نمیخاهم


سرانجام کار خودت را با دلم کردی

***


کار مرزنگ تو وارمبوندن


دل مو تو خت و پت لرزوندن


ریشه ی جیگر مو سوزوندن

                                  آخرش کار خوتت که شی دلم

kare merzenge to warombundan


dele mo tu khotto pot larzundan


risheye jigere mo suzundan


akhoresh kare khotet ke shey delom

برگردان:

کار مژه های تو آوار کردن و فروریختن است


[کار مژه های تو] دل من در ترس و دلهره لرزاندن است


[کار مژه های تو] ریشه ی جگر مرا سوزاندن است


سرانجام کار خودت را با دلم کردی

***


هیچی از تو فکر مو درنمیشی


تو دلم هسی و ولتر نمیشی


مث انتظار مو سر نمیشی

                                 آخرش کار خوتت که شی دلم

hichi az tu fekre mo dar nemishi


tu delom hesi wo waltar nemishi


mese entezare mo sar nemishi


akhoresh kare khotet ke shey delom

برگردان:

به هیچ وجه از توی فکر من بیرون نمیروی(یک لحظه هم از فکر کردن به تو باز نمی مانم)


در دلم هستی و آنسوتر نمیروی(از دلم بیرون نمیروی)


مانند انتظار من هستی که به پایان نمیرسی


سرانجام کار خودت را با دلم کردی

***


شی و روز سی تو گریخ کار مو هن


نمی فهمی چه غمی بار مو هن


دل تو تو فکر آزار مو هن

                                  آخرش کار خوتت که شی دلم

showo ruz si to gerikh kare mohen


nemifahmi che ghemi bare mohen


dele to tu fekre azare mohen


akhoresh kare khotet ke shey delom

برگردان:

شب و روز کارم گریه کردن برای توست


نمیدانی چه غم و غصه ای بر دوش من است


دل تو در فکر اذیت و آزار من است


سرانجام کار خودت را با دلم کردی

***با یه سیلی هرچی اِتمزیت زتم


هرچه از دس تو میرسیت زتم


راسم اِتکه و چش زمیت زتم

                                 آخرش کار خوتت که شی دلم

ba ye seily harchi et mezit zetom


harche az dasse to miresit zetom


rasom etkewo cheshe zemit zetom


akhoresh kare khotet ke shey delom

برگردان:

با یک نگاه هرچه میخاستی مرا زدی


هرچه از دستت میرسید مرا زدی


مرا بلند کردی و بر زمین کوبیدی


سرانجام کار خودت را با دلم کردی

***


غیر تو هیچی مو از خدام نمیت


تو همه کاره می دی بوام نمیت


نفسم نمیت دیگه هوام نمیت

                                 آخرش کار خوتت که شی دلم

gheire to hich chi mo az khodam nemit


to heme karemi dey buwam nemit


nefesom nemit dige howam nemit


akhoresh kare khotet ke shey delom

برگردان:

بجز تو من چیزی از خدا نمیخاهم


تو همه کاره ی من هستی من مادر و پدر نمیخاهم


دیگر نفس نمیخاهم هوا نمیخاهم


سرانجام کار خودت را با دلم کردی

***


مو تو با دنیا عوض نمیکنم


غیر تو با هیچ چی حض نمیکنم


توم بشت فکر مرض نمیکنم

                                 آخرش کار خوتت که شی دلم

mo to ba donya ewaz nemikonom


gheire to ba hich chi haz nemikonom


tom beshet fekre meraz nemikonom


akhoresh kare khotet ke shey delom

برگردان:

من تو را با دنیا عوض نمیکنم


بجز تو از هیچ چیزی خوشم نمی آید


تو را داشته باشم فکر بیماری نمیکنم


سرانجام کار خودت را با دلم کردی

***


ای بگردم دور کدبالی تو


تند و تند تو کیچه ره رفتی تو


ای بکروون رچ دمپی تو

                                آخرش کار خوتت که شی دلم

ey begardom dowre kad baleye to


tondo tond tu kiche rah rafteye to


ey bekorwoone reche dampeye to


akhoresh kare khotet ke shey delom

بگردان:

ای بگردم به دور قد و بالای تو


[ای بگردم به دور] تند و تند در کوچه راه رفتنت


ای بقربان رد مانده ازدمپایی تو


سرانجام کار خودت را با دلم کردی

***


ای مو دور گل سرخ نارتو


بجیکی کشنگ تو کنارتو


اسک تو دهن مورسوارتو

                               آخرش کار خوتت که شی دلم

ey mo dowre gole sorkhe naretu


bojikey keshange tu konaretu


asseke tu dahne mursewaretu


akhoresh kare khotet ke shey delom

برگردان:

ای من به دور گل سرخ درخت انارتان بگردم


ای من به دور گنجشکهای قشنگ توی درخت سدرتان بگردم


ای من به دور هسته ی خرمای توی دهان مورچه تان بگردم


سرانجام کار خودت را با دلم کردی

***روزگار موت سیا کردن و بس


موت پریشون و گنا کردن و بس


هرچی فتنه اِت بپا کردن و بس

                               آخرش کار خوتت که شی دلم

ruzegare mot sia kerdeno bas


mot perishuno gena kerdeno bas


harchi fetne et bepa kerdeno bas


akhoresh kare khotet ke shey delom

برگردان:

روزگار مرا تیره و تار کرده ای و بس


مرا پریشان و دیوانه کرده ای و بس


هرچه فتنه [که توانسته ای] بپا کرده ای و بس


سرانجام کار خودت را با دلم کردی

***


بعد تو می تُم که دنیا نوشت


بیاوون و کُه و صحرا نوشت


دلخوشی و خنده هیچ جا نوشت

                               آخرش کار خوتت که شی دلم

bade to mitom ke donya neweshet


biawuno koh wo sahra neweshet


delkheshi yo khande hich ja neweshet


akhoresh kare khotet ke shey delom

برگردان:

پس از تو میخاهم که دنیا نباشد


بیابان و کوه و صحرا نباشد


دلخوشی و خنده در هیچ کجا نباشد


سرانجام کار خودت را با دلم کردی

***


خار مرزنگ تو رفت تو پی دلم


ای بوا بوا دلم، آخی دلم


مو خوم اُم فهمدن و پهنی دلم

                                آخرش کار خوتت که شی دلم

khare merzenge to raft tu pey delom


ey buwa buwa delom akhey delom


mo khom om fahmedeno pahney delom


akhoresh kare khotet ke shey delom

برگردان:

خار مژگان تو در پای دلم رفت


ای پدر ای پدر[به دادم برس] دلم، آخ دلم


من خودم فهمیده ام و گستره ی دلم فهمیده


سرانجام کار خودت را با دلم کردی

***


اِت پره نکرده سم که کرده سم


شی پا له نکردسم که کردسم


ری کووه نکرده سم که کرده سم

                                  آخرش کار خوتت که شی دلم

 et perah nekrdesom ke kerdesom


shi pa lah nekerdesom ke kerdesom


ri kuwah nekerdesom ke kerdesom


akhoresh kare khotet ke shey delom

برگردان:

مرا گیج و حواس پرت نکرده ای که کرده ای


به زیر پایت مرا له نکرده ای که کرده ای


به کوه [و صحرا] نزده ام که زده ام


سرانجام کار خودت را با دلم کردی

***آخ چه وامبی تو دسم دس تو  بی


سیل مو سیل چشی مس تو بی


همه ی نیسی مو هس تو بی

                                    آخرش کار خوتت که شی دلم

akh che wambi tu desom dasse to bi


seile mo seile cheshey masse to bi


hemeye nisiye mo hasse to bi


akhoresh kare khotet ke shey delom

برگردان:

آخ چه میشد که در دستم دست تو بود


نگاه من در نگاه چشمان مست تو بود


تمام نابودی و نیستی من در هستی و وجود تو بود


سرانجام کار خودت را با دلم کردی

***کاشکی مو کور بدم عصام بی


چشُم از غیر تو مرخصامبی


عوضش دس تو تو دسام بی

                                   آخرش کار خوتت که شی دلم

kashki mo kur bodom assam bi


cheshom az gheire to morkhassambi


ewezesh dasse to tu dassam bi


akhoresh kare khotet ke shey delom

برگردان:

ای کاش من کور بودم و عصا داشتم


چشمانم از غیر تو دیدن آزاد و رها میشد


بجایش دست توی دستانم بود


سرانجام کار خودت را با دلم کردی

***کاشکی وامبی دانش آموزی بشُم


مشک شو عکس چشی تو بکشُم


اگ نبی کشنگ پیچادی تو گوشُم

                                   آخرش کار خوتت که شی دلم

kashki wambi danesh amuzi beshom


mashke show axe cheshey to bekeshom


eg newi keshang pichadey to geshom


akhoresh kare khotet ke shey delom

برگردان:

ای کاش میشد که دانش آموزی بودم


مشق شب چشمان تو را میکشیدم


که اگر زیبا درنمی آمد تو گوشم را بپیچانی


سرانجام کار خودت را با دلم کردی

***رفتی پشت سرتم سیل نکه


ئی دوتا چش ترتم سیل نکه


تو سینه م خنجرتم سیل نکه

                                  آخرش کار خوتت که شی دلم

rafti poshte seretam seil neke


idota chesh teretam seil neke


tu sinam khanjeretam seil neke


akhoresh kare khotet ke shey delom

برگردان:

رفتی پشت سرت را هم نگاهی نکردی


این دو چشم خیس را هم نگاهی نکردی


توی سینه ام خنجر خودت را هم نگاهی نکردی


سرانجام کار خودت را با دلم کردی

***از چشات مو تیر کاری خورده سُم


باوراکو اگه شوگه مُرده سُم


اگه شوگه تو تاووت شو برده سُم

                                  آخرش کار خوتت که شی دلم

az cheshat mo tire kari khordesom


baveraku ege shu go mordesom


ege shugo tu tawut shu bordesom


akhoresh kare khotet ke shey delom

برگردان:

از چشمانت من تیر کاری خورده ام


اگر گفته اند مُرده ام باور کن


اگر گفتند مرا توی تابوت برده اند[باور کن]


سرانجام کار خودت را با دلم کردی

***


همی روزان که هونم چشام ری یک


بزنم هوروک هوروک صب تا شفک


کسی اِش نشاویت اُم هاکوت زرک

                                   آخرش کار خوتت که شی دلم

hemi ruzan ke hunom chesham ri yak


bezenom horuk horuk sob ta shefak


kesi esh neshawitom hakut zerak


akhoresh kare khotet ke shey delom

برگردان:

همین روزهاست که چشمانم را بر روی هم بگذارم[ببندم]


از صبح تا آخر شب شیون و زاری کنم


کسی نتواند مرا آرام کند


سرانجام کار خودت را با دلم کردی

***


روزی یم هن مو بیوم سر بزنم


کمتر سفیداوُم پر بزنم


برسم به خونه تو در بزنم

                                 آخرش کار خوتت که شی دلم

ruziyam hen ke mo beyom sar bezenom


komtere sefidawom par bezenom


beresom be khunetu dar bezenom


akhoresh kare khotet ke shey delom

برگردان:

روزی هم هست که من بیایم[به تو] سر بزنم


کبوتر سفید شوم و بال و پر بزنم


به خانه تان برسم و در بزنم


سرانجام کار خودت را با دلم کردی

***در سراتو که وازاویت تو بشی


جواب سلام هادی با دلخوشی


بگری دس مو داخل بکشی

                                آخرش کار خوتت که شی دلم

der seratu ke wazawit to beshi


jewabe selam hadey ba delkheshi


begeri dasse mo dakhel bekeshi


akhoresh kare khotet ke shey delom

برگردان:

در حیاطتتان که باز شود 


پاسخ سلام[درود] را با دلخوشی و گشاده رویی بدهی


دست مرا بگیری و به داخل[حیاط] بکشی


سرانجام کار خودت را با دلم کردی