پشیک

دشتی سروده ها

پنج‌شنبه 24 شهریور‌ماه سال 1390 ساعت 10:50 ق.ظ

پهلوی گویشی سی و دو


عروسشو برد و خونه ش رن ، پریزن


تو ریشه ی جیگرش سیزن پریزن


سوینی خرک خین دسمال سفیدی ..


چشی پر تپ تپ اش روشن پریزن


erusshu bordo khunash ran perizan

tu rishey jigeresh sizan perizan

suweini kharke khin dasmal sefidi

cheshey por top topesh rowshan perizan


برگردان:

عروس را بردند و خانه اش خراب شد پیرزن

توی ریشه ی جگرش سوزن [فرو رفت] پیرزن

صبح یک دستمال سفید غرق خون ..

چشمان پر از نم نم اش روشن[شد] پیرزن