پشیک

دشتی سروده ها

پنج‌شنبه 21 مهر‌ماه سال 1390 ساعت 02:37 ق.ظ

پهلوی گویشی سی و پنج

دلم لچ لچ، بلولت کردن اُمشو


مو صافی مرگلولت کردن اُمشو


یه پیلداری دووَش اندن، بوات فیر


خوتم میگن کوولت کردن اُمشو


delom lech lech bolulet kerdenomshow


mo safy morgolulet kerdenomshow


ye pildari duwash anden buwat fir


khotam migan kowulet kerdenomshow


برگردان:

دلم را پاره پاره به دور خودش پیچانده ای

مرا کاملن مچاله و له و لورده کرده ای

یک پولدار دیشب آمده[به خاستگاری ات]پدرت بسیار خوشحال

خودت هم می گویند امشب قبول کرده ای.