پشیک

دشتی سروده ها

یکشنبه 19 تیر‌ماه سال 1390 ساعت 03:42 ب.ظ

پهلوی گویشی دو


ایطو سیلم مکو خلبالم اتکه

itow seilom moku khalbalom etke

تشت زت جونم و انگالم اتکه

teshet zat junomo angalom etke

بساکو، رحم سیچه تو دلت نی؟!

besaku rahm siche tu delet ni

کمی کمتر بخن، پامالم اتکه

kemi kamtar bekhan pamalom etke

برگردان:

اینچنین مرا نگاه نکن سوراخ سوراخم کردی


جانم را به آتش کشیدی و  از گرما مرا سوزاندی


بس کن، چرا رحم توی دلت نیست؟


کمی کمتر بخند که مرا به کشتن دادی