پشیک

دشتی سروده ها

دوشنبه 14 شهریور‌ماه سال 1390 ساعت 10:06 ق.ظ

پهلوی گویشی بیست و سه


جمه ت دربا که لیتاویم دوتی


بشیم صحرا شلیتاویم دوتی


دسامو آسمو بیت تو بخل یک


شی بارو تر تلیتاویم دوتی


jemat derba ke litavim dottey

beshim sahra shelitawim dottey

desamu asemu bit tu bekhel yak

shi baru ter telitawim dottey

پیراهنت را در بیاور که دوتایی لخت شویم

به بیرون برویم و کاملن خیس شویم

دوتایی توی بغل هم دستانمان رو به آسمان باشد

در زیر باران کاملن خیس و آب کشیده شویم